โรงพยาบาลรัตนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลรัตนบุรี

1. รายงานผลการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน  ตามแผนปฏิบัติการ  การป้องกัน  ปราปรามทุจริตประพฤติมิชอบ

เอกสารดาวน์โหลด

2. โครงการจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโรงพยาบาลรัตนบุรี

เอกสารดาวน์โหลด

3. คำสั่งคณะกรรมการจริยธรรมโรงพยาบาลรัตนบุรี

เอกสารดาวน์โหลด