โรงพยาบาลรัตนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ประเภทบริการ

บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
 บริการแผนกผู้ป่วยนอกทั่วไป (OPD)
 บริการแผนกผู้ป่วยใน (IPD)
 บริการแผนกผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER)
 บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
 บริการแผนกห้องคลอด
 บริการแผนกห้องผ่าตัด
 บริการคลินิกเบาหวาน
 บริการคลินิกความดันโลหิตสูง
 บริการทันตกรรม
 
บริการตรวจรักษาเฉพาะทาง
 ตรวจรักษาผู้ป่วยอายุรกรรม
 ตรวจรักษาผู้ป่วยศัลยกรรม
 ตรวจรักษาผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
 ตรวจรักษาผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม
 ตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวช
 
 
 
 ตรวจรักษาผู้ป่วยภาวะวิกฤต (ห้องICU)
 


 

 

บริการชันสูตรและรักษา
 ตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน
 ตรวจทางห้องปฏิบัติการขั้นสูง
 ตรวจเอกซ์เรย์
 ตรวจเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CT-scan)
 
 บริการรังสีรักษา
 บริการล้างไต
 บริการธนาคารเลือด
 
บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพ
 บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 บริการคลินิกสุขภาพเด็กดี  บริการบำบัดยาเสพติด
 บริการฝากครรภ์  บริการเยี่ยมบ้าน
 บริการตรวจเยี่ยมหลังคลอด  บริการสาธารณสุขชุมชน
 บริการตรวจสุขภาพและคัดกรองโรค  บริการนวดแผนไทย
 บริการกายภาพบำบัด  บริการยาสมุนไพร
 บริการให้คำปรึกษาทั่วไป  บริการอบสมุนไพร
 บริการให้คำปรึกษาทางจิตเวช  บริการการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ