โรงพยาบาลรัตนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

โครงสร้างการบริหารงาน