โรงพยาบาลรัตนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

วิสัยทัศน์ | พันธกิจ

ผู้นำด้านบริการทางการแพทย์ระดับทุติยภูและเป็นเลิศด้านการสร้างเสริม ฟื้นฟูสุขภาพที่ผู้ใช้บริการประทับใจ