โรงพยาบาลรัตนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ประวัติความเป็นมา

โรงพยาบาลรัตนบุรี  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2516  ในที่ดิน เนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน  ซึ่งในสมัยนั้นใช้ชื่อว่าศูนย์การแพทย์และอนามัย
โดยมีนายแพทย์ประวิทย์ สมบุญเป็นนายแพทย์หัวหน้าศูนย์การแพทย์และอนามัย

    พ.ศ.2518 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียงซึ่งในปัจจุบันเป็นตั้งของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนบุรี


     
       

 

 

    พ.ศ.2519  ได้รับการยกระดับเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง จึงได้ขอใช้ที่ดินราชพัสดุกิโลเมตรที่ 2 สายรัตนบุรี – ศีขรภูมิ  จำนวน 155 ไร่เศษ  เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลใหม่

    พ.ศ.2537  ได้รับการยกระดับเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง โดยได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง จำนวน 1 อาคาร ซึ่งได้เปิดทำการในปี 2539   

 

    พ.ศ. 2546  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 2 ชั้น
    พ.ศ. 2549  ได้เปิดทำการอาคารผู้ป่วยใน 2 ชั้น  เป็นตึกผู้ป่วยในกุมารเวชกรรม และตึกสูติกรรมและได้รับการยกระดับเป็นโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง
    พ.ศ. 2553  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ตามแบบเลขที่ 10320  งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 49,180,000 บาท  
ทั้งนี้ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณในการก่อสร้าง  จำนวน 25,202,733 บาท และใช้เงินบำรุงของโรงพยาบาลรัตนบุรีสมทบ  จำนวน 23,977,266 บาท     
ทั้งนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ในปี 2555  และได้เปิดให้บริการ  ในวันที่ 6  เมษายน 2557   ซึ่งในอาคารผู้ป่วยนอกหลังนี้  ประกอบไปด้วย
งานบริการผู้ป่วยนอก   งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  งานห้องผ่าตัด  งานทันตกรรม   และหอผู้ป่วยวิกฤติ    จากอดีตสู่ปัจจุบันโรงพยาบาลรัตนบุรี 
ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  มีแพทย์เฉพาะทาง 4 สาขา คือ  ศัลยกรรม  สูติ-นรีเวชกรรม  กุมารเวชกรรม  เวชศาสตร์ฟื้นฟู  และมีแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป จำนวน 7 คน
รวมทั้งสิ้น 11 คน    ปัจจุบันผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐาน HA ขั้นที่ 3