โรงพยาบาลรัตนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดเฝ้าติดตามสัญญาณชีพพร้อมโปรแกรมเชื่อมต่อสำหรับ ส่งข้อมูลเข้าระบบ Hospital Information system (HIS) (Smart easy Vital Signs Monitor)

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  รายการเครื่องวัดเฝ้าติดตามสัญญาณชีพพร้อมโปรแกรมเชื่อมต่อสำหรับ ส่งข้อมูลเข้าระบบ Hospital  Information system (HIS)  (Smart  easy  Vital  Signs Monitor)

เอกสารดาวน์โหลด