โรงพยาบาลรัตนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

รางวัลชนะเลิศ GREEN&CLEAN Hospital

รางวัลชนะเลิศ GREEN&CLEAN Hospital ระดับเขต ปี 2563 ประเภท Process