โรงพยาบาลรัตนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ข้อมูลผู้ป่วย Covid 19 จังหวัดสุรินทร์