โรงพยาบาลรัตนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องตรวจคลื่นหัวใจพร้อม ระบบประมวลผล

ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องตรวจคลื่นหัวใจพร้อม
ระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบกระดาษความร้อนขนาดไม่น้อยกว่าเอ 4 
จำนวน 2 เครื่อง

เอกสารดาวน์โหลด